Κατατακτήριες Εξετάσεις Τμήματος Φυσικής

Η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων και η αντίστοιχη προτεινόμενη βιβλιογραφία ορίζονται ως εξής: ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ι Εξεταστέα ύλη: Εισαγωγικές έννοιες Συστήματα Μονάδων. Διαστασιακή ανάλυση. Διανύσματα. Κινηματική. Δυναμική. Συστήματα αναφοράς. Ενέργεια. Ορμή. Γωνιακή ορμή ή Στροφορμή. Δυναμική των Στερεών. Αρμονικός Ταλαντωτής. Μηχανικά κύματα. Μηχανική των Ρευστών….

Κατατακτήριες Εξετάσεις Τμήματος Φυσικής

Εξεταζόμενα Μαθήματα κατατακτήριων εξετάσεων Γενική Φυσική Ι  Γενική Φυσική ΙΙ Διαφορικός Λογισμός Ι ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ι Εξεταστέα ύλη: Εισαγωγικές έννοιες Συστήματα Μονάδων. Διαστασιακή ανάλυση. Διανύσματα. Κινηματική. Δυναμική. Συστήματα αναφοράς. Ενέργεια. Ορμή. Γωνιακή ορμή ή Στροφορμή. Δυναμική των Στερεών. Αρμονικός Ταλαντωτής. Μηχανικά κύματα. Μηχανική των Ρευστών….

Διαλέξεις Εμβάθυνσης – Κβαντική Ηλεκτροδυναμική και των Εφαρμογών της

Σκοπός των συγκεκριμένων διαλέξεων εμβάθυνσης, είναι να γνωρίσουν οι Φοιτητές του Τμήματος Φυσικής του ΔΙΠΑΕ πώς η Κβαντική Ηλεκτροδυναμική του μικρόκοσμου μπορεί να έχει σύγχρονες εφαρμογές στη μελέτη των Προηγμένων Υλικών και των Κβαντικών Υπολογιστών. Παράλληλα να γίνει αντιληπτό ότι η σύγχρονη έρευνα στη Κβαντική…

Μετασχηματισμοί και Αναλυση Fourier – Διαφορικός Λογισμός ΙΙ

Τα μαθήματα “Μετασχηματισμοί και Αναλυση Fourier” και “Διαφορικός Λογισμός ΙΙ” δεν θα πραγματοποιηθούν την εβδομάδα 20-25/2/2023 για λόγους ανωτέρας βίας. Οι αναπληρώσεις των μαθημάτων θα πραγματοποιηθούν σε συνεννόηση με την διδάσκοντα.

Εγγραφή στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων και Ψηφιακών Συστημάτων

Την Τρίτη 21/2/2023 θα γίνουν οι εγγραφές στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων και Ψηφιακών Συστημάτων (Η’ εξάμηνο). Επιπλέον, θα γίνει ενημέρωση σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής του μαθήματος και τους κανόνες του εργαστηρίου.

Building Ecosystem Integration Labs

Το Τμήμα Φυσικής συμμετέχει στο έργο Building Ecosystem Integration Labs at HEI to Foster Smart Specialization and Innovation on Sustainable Raw Materials -HEI4S3-RM. Στα πλαίσια του προγράμματος προσφέρονται δωρεάν μαθήματα που μπορούν να παρακολουθήσουν  προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές κάνοντας δήλωση εδώ.   Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε https://eit-hei.eu/projects/hei4s3-rm/

Πρακτικό Αξιολόγησης και Κατάταξης Υποψηφίων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων Τμήματος Φυσικής

Στο συνημμένο αρχείο βρίσκεται το πρακτικό ανάρτησης αξιολόγησης και κατάταξης υποψηφίων Ακαδημαϊκων Υποτρόφων του Τμήματος Φυσικής.  Προθεσμία υποβολής ενστάσεων 10 ημερών από την δημοσίευση του πρακτικού (2/9/2022) στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φυσικής του ΔΙΠΑΕ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ για την ανάδειξη εκπροσώπων και των αναπληρωτών τους, στη Συνέλευση του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος από το Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) και το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.ΤΕ.Π.) που υπηρετεί στο Τμήμα Φυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΑΔΑ: 68ΘΤ46ΨΖ3Π-ΖΜΥ)

Η προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων και των αναπληρωτών τους, στη Συνέλευση του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος από το Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) και το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.ΤΕ.Π.) που υπηρετεί στο Τμήμα Φυσικής, Σχολή Θετικών…

WordPress Theme built by Shufflehound.