Στο συνημμένο μπορείτε να βρείτε την απόφαση της τριμελούς εφορευτικής επιτροπής.