Το Τμήμα Φυσικής του Δι.Πα.Ε. ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σύμφωνα με το Νόμο 4957/2022 ως ακολούθως:

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Φυσικής έχει όποιος/α είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος που έχει χορηγηθεί από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή απόφοιτος προπτυχιακού προγράμματος σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής, η επιτυχής ολοκλήρωση του οποίου οδηγεί στη χορήγηση ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4957/2022.

Η επιλογή των υποψήφιων διδακτόρων πραγματοποιείται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Φυσικής.

Οι ενδιαφερόμενοι πτυχιούχοι καλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος την αίτησή τους, με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση
 2. Προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής με προτεινόμενο τίτλο και επιβλέποντα, που περιγράφει συνοπτικά τον σκοπό, τη μεθοδολογία και τα αναμενόμενα αποτελέσματα.
 3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 4. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας σε ερευνητική ή συναφή επαγγελματική δραστηριότητα, εφόσον υπάρχει.
 5. Αντίγραφο πτυχίου*
 6. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 7. Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος*
 8. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας Μεταπτυχιακού
 9. Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών
 10. Συστατικές επιστολές (2)
 11. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 12. Εκτύπωση ΑΜΚΑ
 13. 1 φωτογραφία

Οι ενδιαφερόμενοι πριν την υποβολή της αίτησης πρέπει να έρθουν σε συνεννόηση με τον προτεινόμενο επιβλέποντα.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, με αποστολή στο e-mail της Γραμματείας του Τμήματος (info@physics.ihu.gr) από τις 25/10/2023 έως και 20/11/2022.