Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες των οποίων η δηλώση είναι σε κατάσταση “Πρόχειρη”, αφού κάνουν έλεγχο ορθότητας να την οριστικοποιήσουν σήμερα 26/3/24.

Η Γραμματεία δεν ευθύνεται αν δεν εκτελέσετε ορθά την διαδικασία οριστικοποίησης της.