Το Τμήμα Φυσικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος απονέμει διδακτορικό τίτλο σε ένα ευρύτατο φάσμα ερευνητικών πεδίων.

Η έρευνα των υποψηφίων διδακτόρων γίνεται υπό την επίβλεψη των καθηγητών του Τμήματος οι οποίοι στο σύνολό τους διαθέτουν εκτενή ερευνητική εμπειρία στα γνωστικά τους αντικείμενα.

Οι Διδακτορικές Σπουδές στο Τμήμα Φυσικής του ΔΙΠΑΕ αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης μέσω της παραγωγής πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος.


Το Διδακτορικό Δίπλωμα αποτελεί τον ανώτατο ακαδημαϊκό τίτλο, ο οποίος πιστοποιεί την κατάκτηση της ερευνητικής μεθοδολογίας με την ολοκλήρωση της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας που εκπονήθηκε και την ουσιαστική συνεισφορά του/της κατόχου του στην εξέλιξη της επιστήμης και της γνώσης.


Στον παρόντα Κανονισμό αποτυπώνονται η δομή και οι κανόνες λειτουργίας του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Φυσικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, όπως αυτός καταρτίστηκε με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος (συνεδρίαση υπ’ αρ. 14/27-05-2020), εγκρίθηκε από τη Διοικούσα Επιτροπή του ΔΙΠΑΕ, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο του Τμήματος, και κοινοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

WordPress Theme built by Shufflehound.