Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020 – 2021 στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020-2021 στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.)» (ΚΕ 80453) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5067456, που εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ96), και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, με χρονική διάρκεια έργου από 1/10/2020 έως 30/09/2021 και Ιδρυματικά Υπεύθυνη την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Καλογιάννη Ελένη, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 27/08.04.2020- θέμα Γ2-20 απόφασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης (Ε.Ε.Δι.) του ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε, προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, για τα μαθήματα που ορίζονται ανά Επιστημονικό Πεδίο των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Δι.Πα.Ε., όπως αυτά έχουν εγκριθεί από την υπ’ αριθμ. 15/27.05.2020 – Θέμα 2 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Δι.Πα.Ε. σχετικά με την κατανομή των θέσεων στα Τμήματα, όπως αναλυτικά περιγράφονται στον επισυναπτόμενο πίνακα μαθημάτων του Παραρτήματος 1 της παρούσας πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες Νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης καλούνται να υποβάλλουν-αίτηση υποψηφιότητας για τις θέσεις που προκηρύσσονται ανά Επιστημονικό Πεδίο, προκειμένου να διδάξουν τα μαθήματα, του εκάστοτε Επιστημονικού Πεδίου, των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Δι.Πα.Ε, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Διευκρινίζεται ότι κάθε ωφελούμενος οφείλει να διδάξει όλα τα μαθήματα που έχουν οριστεί στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο.

Αρχείο Πρόσκλησης