Οι φοιτητές/φοιτήτριες που δεν έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο φοίτησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 76 και την παρ. 3 του άρθρου 454 του Ν. 4957/2022, δύνανται, μετά από αίτησή τους προς τη Γραμματεία του Τμήματος, να διακόψουν τη φοίτησή τους.

Περισσότερες λεπτόμερειες εδώ.

Η σχετική αίτηση – ΥΔ εδώ.