Η ΕΘ.Α.Α.Ε., για την εφαρμογή των διαδικασιών αξιολόγησης και πιστοποίησης της ποιότητας της λειτουργίας των ΑΕΙ, προβαίνει στη σύνταξη και την επικαιροποίηση Μητρώου Φοιτητών. Τα μέλη του Μητρώου Φοιτητών προορίζονται να στελεχώσουν τις Επιτροπές Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης, καθώς η νομοθεσία προβλέπει τη συμμετοχή ενός φοιτητή στη σύνθεσή τους.

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε την ενημερωτική επιστολή εδώ, την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ, και ένα υπόδειγμα της βεβαίωσης που θα πρέπει να εκδοθεί από την Γραμματεία εδώ.