Στο έγγραφο αυτό θα βρείτε τις οδηγίες για ένα νέο πρόγραμμα επιβραύβευσης φοιτητών των Ελληνικών Α.Ε.Ι. του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) οι οποίοι συμμετέχουν σε διεθνείς φοιηττικούς διαγωνισμούς που διοργανώνται στο εξωτερικό ως μέλη ελληνικής ομάδας.