Παρακαλείσθε, όλοι οι ενδιαφερόμενοι, όπως υποβάλετε αίτηση ΣΤΕΓΑΣΗΣ για την Πανεπιστημιούπολη Καβάλας για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται, κατά αποκλειστικότητα, ηλεκτρονικά, σκαναρισμένα και σε pdf μορφή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση stegasi@emt.ihu.gr. 

Στην ιστοσελίδα της Φοιτητικής Μέριμνας Καβάλας (http://www.teikav.edu.gr/portal/index.php/el/home/students/student-care) θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή η Αίτηση Στέγασης (παρακαλείσθε για τη σωστή συμπλήρωση των στοιχείων), το «Εγχειρίδιο υποβολής δικαιολογητικών Στέγασης-Σίτισης» και ο κανονισμός Εστιών. Η αποστολή της αίτησης και των δικαιολογητικών θα πρέπει να είναι σε pdf μορφή.

Παρακαλείσθε για τη χρήση του ιδρυματικού σας email για την αποστολή των αιτήσεων. Ημερομηνία λήξης των αιτήσεων ορίζεται ως η 30η Ιουνίου 2022 και ώρα 23.59

Αναλυτικές οδηγίες για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται καθώς και για τον τρόπο συλλογής και κατάθεσής τους παρατίθενται στο «Εγχειρίδιο υποβολής δικαιολογητικών Στέγασης-Σίτισης» το οποίο συντάχθηκε από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας.

Τα πιο πάνω αναφερόμενα έγγραφα υπάρχουν και στους παρακάτω συνδέσμους:

  1. Ανακοίνωση
  2. Εγχειρίδιο
  3. Κανονισμός Εστιών
  4. Αίτηση σε pdf και σε doc