Λόγω μεγάλου αριθμού φοιτητών που επιθυμούν να εξεταστούν, και περιορισμού του χώρου εξέτασης, θα υπάρξει διαχωρισμός των εξεταζομένων σε δύο τμήματα.

Οι ώρες εξέτασης θα τηρηθούν αυστηρά σε 10:00-12:10 για το 1ο τμήμα και 12:15-14:25 για το 2ο, με την διάρκεια εξέτασης να είναι μέγιστο 2 ώρες.

Για να δείτε σε ποιο Τμήμα εξέτασης ανήκετε μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση στο σχετικό μάθημα στο exams.