Τα μαθήματα “Μετασχηματισμοί και Αναλυση Fourier” και “Διαφορικός Λογισμός ΙΙ” δεν θα πραγματοποιηθούν την εβδομάδα 20-25/2/2023 για λόγους ανωτέρας βίας. Οι αναπληρώσεις των μαθημάτων θα πραγματοποιηθούν σε συνεννόηση με την διδάσκοντα.