Στον πίνακα που επισυνάπτεται εδώ μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα σίτισης των μετεγγραφέντων φοιτητών