Το Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας καλωσορίζει τους/τις πρωτοετείς φοιτητές/τριες και εύχεται καλή ακαδημαϊκή χρονιά!

Οι πρωτοετείς φοιτητές/τριες, μετά την εγγραφή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του

 Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (από 31/08/2023 έως 08/09/2023 στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr του ΥΠΑΙΘΑ), θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά ταχυδρομικά ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς/courierμέχρι την Τετάρτη 20/09/2023 (με σφραγίδα ταχυδρομείου- αποδεικτικού) προκειμένου να ολοκληρωθεί ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας τους:

 1. Αίτηση (επισυνάπτεται εδώ) – θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής

2. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη η Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής που υποβλήθηκε

στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας (για αλλοδαπούς-αλλογενείς φωτοτυπία του

διαβατηρίου & της άδειας διαμονής)

4. Φωτοτυπία της βεβαίωσης ΑΜΚΑ

5. Πιστοποιητικό γέννησης (μόνο για τους άρρενες φοιτητές)

 6. Μία (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας (έγχρωμη κατά προτίμηση).

Τα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής στην παρακάτω διεύθυνση:

«ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ, ΤΚ 65404, ΚΑΒΑΛΑ, ΤΗΛ: 2510 462141, 2510462142»

(στο αποδεικτικό της αποστολής θα πρέπει να αναγράφεται ως αποστολέας ο/η ίδιος/α ο/η φοιτητής/τρια)

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος: https://physics.ihu.gr/

Η αίτηση για ακαδημαϊκή ταυτότητα (φοιτητικό πάσο) υποβάλλεται από τους/τις φοιτητές/τριες ηλεκτρονικά στην Υπηρεσία Ακαδημαϊκής Ταυτότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: https://academicid.minedu.gov.gr/ μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών και αφού προηγηθεί η χορήγηση αριθμού μητρώου και ηλεκτρονικών Ιδρυματικών κωδικών.

  • Η χορήγηση των συγγραμμάτων πραγματοποιείται μέσω της υπηρεσίας ΕΥΔΟΞΟΣ. Απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης από τους/τις φοιτητές/τριες στη συγκεκριμένη υπηρεσία (http://eudoxus.gr/) σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από τη Γραμματεία.
  • Για θέματα σίτισης, στέγασης, στεγαστικού επιδόματος οι φοιτητές/τριες μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας: http://www.teikav.edu.gr/portal/index.php/el/home/students/student-
  • care (e-mail επικοινωνίας: merimna@emt.ihu.gr)
  • Θα ακολουθήσουν ανακοινώσεις σχετικά με τις οδηγίες για την παραλαβή των κωδικών για τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ιδρύματος.
  • Οι ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑΣ θα χορηγούνται σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν.

 ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΠΟΥΔΩΝ (για όσους/ες το επιθυμούν)

Όποιος/α επιθυμεί διακοπή σπουδών πρέπει να υποβάλλει, ηλεκτρονικά ή αυτοπροσώπως, αίτηση διακοπής φοίτησης, το αργότερο έως τις 20 Οκτωβρίου 2023 στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος ή στη Γραμματεία της Κοσμητείας της οικείας Σχολής για όσα ακαδημαϊκά εξάμηνα, συνεχόμενα ή μη, επιθυμεί υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός τους δεν υπερβαίνει τα τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Τα ακαδημαϊκά εξάμηνα κατά τα οποία ο φοιτητής έχει ενταχθεί σε καθεστώς διακοπής φοίτησης δεν προσμετρούνται στην ανώτατη διάρκεια φοίτησης.

Η αίτηση περιλαμβάνει το αιτούμενο χρονικό διάστημα διακοπής, καθώς και τους λόγους (π.χ.: λόγοι υγείας, ανωτέρας βίας, προσωπικοί, οικογενειακοί, οικονομικοί λόγοι κ.λπ.). Η αίτηση συνοδεύεται από όλα τα σχετικά δικαιολογητικά από αρμόδιες δημόσιες αρχές ή οργανισμούς, από τα οποία αποδεικνύονται οι επικαλούμενοι λόγοι υγείας του αιτούντος ή συγγενών του μέχρι και δευτέρου βαθμού εξ αίματος, λόγοι στράτευσης ή σοβαροί οικονομικοί λόγοι κ.λπ. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή προσωπικών λόγων, η αίτηση συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία περιγράφονται οι επικαλούμενοι λόγοι και δεν απαιτείται η προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών.

Κατά το χρονικό διάστημα διακοπής της φοίτησης αναστέλλεται η φοιτητική ιδιότητα. Για το λόγο αυτό και για την έκδοση σχετικής βεβαίωσης διακοπής φοίτησης από το οικείο Τμήμα μετά τη λήψη της απόφασης από την Κοσμητεία της οικείας Σχολής, ο αιτών φοιτητής υποχρεούται να μην εκδώσει ή να επιστρέφει την ακαδημαϊκή του ταυτότητα.

Σε περίπτωση κατά την οποία έχει χορηγηθεί στον αιτούντα «Βεβαίωση σπουδών» για το ακαδημαϊκό έτος για το οποίο ζητείται η διακοπή φοίτησης, ο αιτών υποχρεούται στην επιστροφή της σχετικής βεβαίωσης στη Γραμματεία του εκδώσαντος τη βεβαίωση Τμήματος και στην υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία δηλώνει ότι αυτή δεν έχει υποβληθεί σε τρίτο φορέα ή οργανισμό. Στην αντίθετη περίπτωση κατά την οποία η ως άνω βεβαίωση έχει υποβληθεί, υποχρεούται στην ανάκλησή της και στην υποβολή σχετικής προς τούτο υπεύθυνης δήλωσης.

ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

θα πραγματοποιηθεί υπηρεσιακά, καθώς σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΑΙΘΑ «Στην περίπτωση που οι επιτυχόντες είχαν εγγραφεί από προηγούμενο έτος σε πρόγραμμα σπουδών α ́ κύκλου Τμήματος ή Σχολής Α.Ε.Ι. ή Α.Ε.Α. της ημεδαπής, είναι υποχρεωμένοι μέσω του ίδιου Πληροφοριακού Συστήματος, να δηλώσουν τη Σχολή ή το Τμήμα, στο οποίο είναι ήδη εγγεγραμμένοι, αιτούμενοι έτσι, ταυτόχρονα τη διαγραφή τους από αυτό, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή στη νέα Σχολή ή στο νέο Τμήμα επιτυχίας τους. Οι επιτυχόντες που είχαν εγγραφεί από προηγούμενο έτος σε πρόγραμμα σπουδών α ́ κύκλου Τμήματος ή Σχολής Α.Ε.Ι. ή Α.Ε.Α. της ημεδαπής, αλλά έχουν προχωρήσει ήδη στη διαγραφή τους, απευθυνόμενοι κατευθείαν στη Γραμματεία του παλαιού Τμήματος/Σχολής το προηγούμενο διάστημα (πριν την έναρξη της ηλεκτρονικής διαδικασίας), είναι επίσης υποχρεωμένοι να δηλώσουν στο ίδιο σημείο της ηλεκτρονικής εφαρμογής το Τμήμα ή Σχολή της προηγούμενης εγγραφής.». Εάν η διαγραφή έχει ζητηθεί ήδη από τον ίδιο τον φοιτητή, θα πρέπει να κατατεθεί στη γραμματεία του νέου τμήματος και η Βεβαίωση Διαγραφής μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

Για την κατηγορία των επιτυχόντων της ειδικής κατηγορίας των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις και επιτυχόντων με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης ισχύουν τα επιπλέον δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Δελτίο Τύπου.

Παρακαλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές να παρακολουθούν τακτικά τον ιστότοπο του

 Τμήματος Φυσικής, προκειμένου να ενημερώνονται εγκαίρως για τα θέματα που αφορούν τη φοίτησή τους.

Καλή ακαδημαϊκή χρονιά!