Σας ενημερώνουμε ότι, με την νέα ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 24343 «Παράταση ισχύος της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 20021/21.3.2020 (Β΄ 956) έως και τις 10.5.2020.» (ΦΕΚ 1293/Β/10.4.20), παρατείνεται η προσωρινή απαγόρευση μέχρι και τις 10/5/2020 για:

  • Τις πάσης φύσεως εκπαιδευτικές λειτουργίες, οι οποίες πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία
  • Την πρακτική άσκηση φοιτητών
  • Τη λειτουργία των βιβλιοθηκών, των αιθουσών κοινόχρηστων ηλεκτρονικών υπολογιστών, των αναγνωστηρίων, των εστιατορίων και κυλικείων, των εστιών, των αθλητικών εγκαταστάσεων και εν γένει κάθε χώρου συνάθροισης κοινού στις ανωτέρω δομές
  • Τις τελετές, ημερίδες, συνέδρια και πάσης φύσεως εκδηλώσεις και δραστηριότητες. 
[Δ1α/ΓΠ.οικ.24343/10-04-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1293/τ.Β/10.04.2020)]

[Δ1α/ΓΠ.οικ. 20021/21.3.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 956/τ.Β/21.3.2020)]