Σύμφωνα με την αρ 3/26-10-2020 (θέμα 18ο) Πράξη της Συνέλευσης του τμήματος, αποφασίστηκε ότι για τους φοιτητές του ΠΠΣ του τμήματος ΦΥΣΙΚΗΣ, ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων που μπορούν να δηλώσουν ανά εξάμηνο είναι ο τυπικός αριθμός μαθημάτων του εξαμήνου, ν, προσαυξημένος κατά 3 μαθήματα (v+3).