Παρατίθεται ένας νέος πίνακας με την ανώτατη διάρκεια φοίτησης βάσει του έτους και συνθηκών εισαγωγής εδώ.