ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Επειδή η πλατφόρμα για συναίνεση έχει κλείσει, θα πρέπει εφόσον υπάρχουν εκπρόθεσμα αιτήματα φοιτητών για συναίνεση, αυτοί να κάνουν την εξής διαδικασία:

Θα πρέπει να συντάξουν μια ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. (άρθρο 8 Ν.1599/1986) την οποία θα πρέπει να θεωρήσουν για το γνήσιο της υπογραφής σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία από ΚΕΠ ή να την εκδώσουν από την ιστοσελίδα gov.gr (η περίπτωση αυτή δεν απαιτεί το γνήσιο της υπογραφής)

και να την αποστείλουν με προσωπική τους ευθύνη με email στον αρμόδιο καθηγητή με κοινοποίηση στη γραμματεία.

Στην ΥΔ θα γράφετε το ακόλουθο κείμενο μετά το “δηλώνω ότι”:

Έλαβα γνώση για τις τεχνικές εξέτασης από απόσταση και τους κανόνες διεξαγωγής εξετάσεων του Τμήματος  και προτίθεμαι να συμμετάσχω:

  • με τον απαιτούμενο εξοπλισμό κατά τη διάρκεια εξέτασης μου και
  • με την χρήση του πιστοποιημένου στο eclass λογαριασμού για τη συμμετοχή στις εξετάσεις από απόσταση.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΑΙΝΩ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΩ ΕΙΝΑΙ

………..

………..

…………..

Γνωρίζω ότι για να συμμετάσχω στην εξ’ αποστάσεως εξέταση θα πρέπει να έχω δηλώσει το μάθημα στην δήλωση μου (δήλωση – ανανέωση εγγραφών) και ταυτόχρονα να έχω συναινέσει με την διαδικασία της εξ’ αποστάσεως εξέτασης.

Με την παρούσα δήλωση ζητώ να αντικατασταθεί η ηλεκτρονική δήλωση συναίνεσης.