Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε ότι η εγγραφή των επιτυχόντων των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2019 στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα από Τετάρτη 18 έως και Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019, υποχρεωτικά με το σύστημα της ηλεκτρονικής εγγραφής στη διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr, εισάγοντας τον ίδιο κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποιήσατε για την εισαγωγή σας στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Στη συνέχεια, οι εγγραφέντες/-είσες, προκειμένου να δημιουργήσουν τον απαραίτητο ιδρυματικό τους λογαριασμό  και να έχουν πρόσβαση σε πολλαπλές ακαδημαϊκές υπηρεσίες και υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας, όπως έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας, έκδοση κάρτας σίτισης, δήλωση μαθημάτων, δήλωση συγγραμμάτων κ.λπ., θα πρέπει κατά τις ημερομηνίες 27.09.2019 έως 7.10.2019 να καταθέσουν αυτοπροσώπως (09.00 π.μ. – 13.00 μ.μ.) ή να αποστείλουν  με courier/ταχυδρομείο ή με εξουσιοδότηση τα παρακάτω:

  1. Αίτηση (Υπόδειγμα Αίτησης)
  2. Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής που υποβλήθηκε στο Υ.ΠΑΙ.Θ. με ΥΠΟΓΡΑΦΗ (Στην περίπτωση που τα παραπάνω  αποσταλούν με courier/ταχυδρομείο, θα πρέπει να είναι θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή άλλη Δημόσια Αρχή)
  3. Μία πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
  4. Απλό, ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
  5. Πιστοποιητικό Γεννήσεως (Μόνο για τους άρρενες όπου θα φαίνεται ο αριθμός μητρώου αρρένων απαραίτητος για την αναβολή στράτευσης).

Όσοι/ες επιτυχόντες/ούσες δεν μπορούν να ολοκληρώσουν την ηλεκτρονική εγγραφή τους στην πλατφόρμα του Υ.ΠΑΙ.Θ. λόγω μη έκδοσης ΑΜΚΑ (θρησκευτικές πεποιθήσεις ή άλλες αντικειμενικές δυσκολίες), θα πρέπει οι ίδιοι/ες ή νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς/ες πρόσωπο, να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι την Παρασκευή 27/9  (αποκλειστική προθεσμία) τα παρακάτω:

  1. Αίτηση (Υπόδειγμα Αίτησης)
  2. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι/ες σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα
  3. Μία πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
  4. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
  5. Πιστοποιητικό Γεννήσεως (Μόνο για τους άρρενες όπου θα φαίνεται ο αριθμός μητρώου αρρένων απαραίτητος για την αναβολή στράτευσης).

Όσοι/ες φοιτητές/τριες ενδιαφέρονται για μετεγγραφή, μπορούν να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις του  Υ.ΠΑΙ.Θ. (https://www.minedu.gov.gr/aei-9/meteggrafes)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ:

Γραμματεία Τμήματος Φυσικής, ΣΘΕ, ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Πανεπιστημιούπολη Καβάλας, Άγιος Λουκάς Τ.Κ. 65404 Καβάλα,

Τηλέφωνο: 2510462141/142, Fax: 2510462348

___________________________________________________________________

Η Ανακοίνωση σε ηλεκτρονική μορφή:

______________________________________________