Οι δικαιούχοι μετεγγραφής καλούνται να υποβάλλουν:

  1. Εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής
  2. Βεβαίωση εγγραφής από το Τμήμα προέλευσης
  3. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  4. Τα δικαιολογητικά για τα οποία έχουν μοριοδοτηθεί (και έχουν δεσμευτεί με την αίτησή τους ότι θα προσκομίσουν),

αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους, από την Δευτέρα  25/11/2019 έως και την Παρασκευή 29/11/2019 (11:00πμ-13:00μμ) στη Γραμματεία του Τμήματος.